Privacy Statement

Privacy Statement

Datebase, gevestigd te Tattistraat 105, te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Datebase vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Datebase. Datebase respecteert de privacy van haar Members en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

https://getindatebase.nl, Tattistraat 105, 3066 CE, Rotterdam
Sharaifa Taus is de eigenaar van Datebase. Zij is te bereiken via info@getindatebase.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datebase verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Identificatie
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Datebase verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Datebase verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Datebase verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte
 • Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Datebase neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Datebase) tussen zit. Datebase gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • CRM: voor het opslaan van NAW gegevens, en facturen
 • Website CMS: voor ingevulde contactformulieren
 • E-mailclënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Datebase bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij wordt de bewaartermijn van maximaal twee jaar na afloop van de overeenkomst gehanteerd. Als je wilt dat jouw gegevens eerder verwijderd worden uit ons bestand, kun je per e-mail een verzoek tot uitschrijving doen via info@getindatebase.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Datebase verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Datebase blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Datebase en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@getindatebase.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Datebase wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datebase neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@getindatebase.nl

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Datebase worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door Datebase gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Wijzigingen

Datebase behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2023. 

‘s werelds eerste matchmaking agency, gericht op singles met een growth mindset

© 2024 · Datebase

Over Datebase

Contact​

info@getindatebase.nl

KvK: 83752730

© 2024 · Datebase

Follow us!

Ready. Set. Date.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en krijg toegang tot Datebase met tijdelijk 5% korting.

De eerste matchmaking service in de wereld, gericht op singles met een growth mindset.

Datebase is toegankelijk, veilig, betrouwbaar en privé.

© 2024 · Datebase

Contact​

info@getindatebase.nl

KvK: 83752730