Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
Artikel 3- Informatie uitwisselen
Artikel 4 – De kennismaking
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Afkoelingsperiode
Artikel 7 – Duur van de Overeenkomst
Artikel 8 – Zorgplicht van Datebase
Artikel 9 – Privacybescherming
Artikel 10 – Betalingsverplichting van de member
Artikel 11 – Overige verplichtingen van de member
Artikel 12 – Ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling: het verrichten van een bemiddelende- en organisatorische rol in het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een relatie tot stand te brengen.
 2. Member: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald lidmaatschap aangaat met Datebase.
 3. Datebase: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent.
 4. Overeenkomst: de Overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen Member en Datebase in welke vorm dan ook gesloten.
 5. Contactmogelijkheid: de door Datebase geboden mogelijkheid aan de Member om in contact te treden met een potentiële partner.

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden 1. Datebase verplicht zich ten opzichte van de Member zich aan de Algemene Voorwaarden te houden. 2. In de Overeenkomst dient vermeld te worden dat hierop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 3. Datebase is verplicht Member voor of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen of te overhandigen.

Artikel 3: Informatie uitwisselen 1. Datebase verschaft Member vóór het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over:

1. De door Datebase te hanteren werkwijze in relatiebemiddeling zie www.getindatebase.nl/voor-vrouwen of www.getindatebase.nl/voor-mannen. 2. De financiële verplichting die door de Member wordt aangegaan. 3. De looptijd van de Overeenkomst.

2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat Member een goed beeld kan vormen over hetgeen hij/zij redelijkerwijs aan diensten van Datebase mag verwachten.

Artikel 4 – De Kennismaking Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend, hiervoor brengt Datebase geen kosten in rekening. Hierna volgt het intakegesprek. Wanneer de potentiële member besluit na het intakegesprek met de matchmaker van Datebase de samenwerking niet binnen vier weken voort te zetten, zal Datebase bij een passief lidmaatschap een bedrag c.q. administratiekosten à 35 euro factureren. Bij een actief lidmaatschap is dit bedrag 60 euro. In het geval dat Member wel besluit het vervolgtraject met Datebase aan te gaan dan zal het totaalbedrag van het lidmaatschap gefactureerd worden.

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan zowel schriftelijk dan wel elektronisch tot stand komen en is voorzien van een datum waarop de samenwerking tussen Member en Datebase tot stand komt.
 2. Door het sluiten van de Overeenkomst verklaart Member zich akkoord dat hij of zij door bemiddeling van Datebase met anderen in contact kan worden gebracht.
 3. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt deel uit van de Overeenkomst.
 4. Datebase heeft de mogelijkheid om zelf ook singles offline te benaderen. Dit kan Datebase doen door het raadplegen van haar netwerk.
 5. Datebase kan nooit relaties garanderen en neemt het zoekwerk voor haar Members uit handen.

Artikel 6: Afkoelingsperiode

 1. Member en Datebase hebben het recht binnen veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 2. Voor Member zijn aan de ontbinding geen kosten verbonden, behoudens de kosten van het intakegesprek c.q. administratiekosten, welke vóór ondertekening bij cliënt bekend dienen te zijn.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst van een passief lidmaatschap wordt gesloten voor een onbepaalde tijdsperiode, tot Member zelf een relatie aangaat voor een periode langer dan 2 maanden.De Overeenkomst van een actief lidmaatschap wordt gesloten voor een onbepaalde tijdsperiode, maar met een maximaal aantal voorstellen van drie personen welke passen binnen het door Member aangegeven profiel of wanneer Member zelf een relatie aangaat voor een periode langer dan 2 maanden.
 2. Indien er na het verstrijken van het maximaal aantal voorstellen sprake is van een nieuwe bemiddeling waarvoor opnieuw een vergoeding van Member wordt gevraagd (verlenging van het contract), dienen de voorwaarden hiervan vooraf aan Member bekend te worden gemaakt en dient Member hiermee schriftelijk dan wel elektronisch akkoord te gaan.

Artikel 8: Zorgplicht van Datebase

 1. Op basis van de door Datebase opgestelde – en door de Member geaccordeerde – profielschets zal Datebase zich tot het uiterste inspannen om zo snel mogelijk een eerste voorstel op maat te doen bij een actief lidmaatschap. We zoeken hierbij voor onbepaalde tijd intensief, onderdeel van dit matchmaking traject is eerlijke feedback. Bij een passief lidmaatschap zoeken we niet actief, maar krijgt Member voor onbepaalde tijd de kans om gematcht te worden aan actieve, ofwel mannelijke Members uit de database van Datebase.
 2. Datebase biedt actieve Members de mogelijkheid tot evaluatiegesprekken over de voortgang in het bemiddelingstraject.
 3. Datebase kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- en/of immateriële schade tijdens en na de kennismaking. Dit met een andere Member/single of met Datebase zelf.

Artikel 9: Privacybescherming

 1. Datebase zal de persoonsgegevens van een Member op een correcte en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG), verwerken.
 2. Datebase zal de persoonsgegevens van een Member uiterlijk 5 jaar na het verstrijken van de Overeenkomst verwijderen.

Artikel 10: Betalingsverplichting van de Member

 1. De Member verplicht zich de declaratie(s) van Datebase op tijd te betalen.
 2. Wanneer de betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door Datebase ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient Member te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem/haar is ontvangen, tenzij op de declaratie anders staat vermeld.
 4. Indien de Member niet tijdig betaalt, wordt hij/zij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin verzendt Datebase na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel één betalingsherinnering, waarin Member op zijn/haar verzuim wordt gewezen en wordt Member alsnog in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering de declaratie/het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Datebase is na verloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het haar verschuldigde bedrag. Indien Datebase hiertoe overgaat, dient Member de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 11: Overige verplichtingen van de Member

 1. Member verplicht zich tot correct gedrag tegenover Datebase en aan voorgestelde personen.
 2. Van Member verwacht Datebase dat hij/zij de gewenste discretie in acht neemt waar het gaat om de persoonlijke gegevens van andere members resp. voorgestelde personen (geheimhoudingsplicht).
 3. De Member vrijwaart Datebase voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Member.
 4. Ingeval van bemiddeling verplicht Member zich tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een Member nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. ​​Daarna laat Member binnen een redelijke termijn weten aan Datebase of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

Artikel 12: Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Datebase van haar zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Member van zijn/haar zorgplicht om correct te handelen in de zin van artikel 10.
 2. Wanneer de Member besluit eenzijdig de Overeenkomst te beëindigen waarbij Datebase aan haar zorgplicht genoemd in artikel 5 en 7 heeft voldaan, zal Datebase niet overgaan tot enige vorm van terugbetaling.
 3. Indien de Member tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door Datebase, deelt hij/zij dat mee aan Datebase en zal de bemiddeling door Datebase worden opgeschort voor de duur van maximaal 2 maanden. De dienstverlening van Datebase eindigt wanneer de relatie langer duurt dan 2 maanden. Member heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden.

Artikel 13: Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig, duidelijk en schriftelijk bij Datebase worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, dan wel binnen één maand na afloop daarvan, is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Member zijn/haar rechten terzake verliest.
 2. Datebase zal de ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen één maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt Datebase met vermelding van de redenen binnen die termijn aan Member kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar zal worden medegedeeld.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten met Datebase is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Member een woonplaats heeft in het buitenland.
 2. Indien en voor zover een of meerdere van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onverbindend of buiten toepassing mochten worden gesteld, blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing, met indeplaatsstelling van de onverbindend verklaarde bepalingen door bepalingen die deze het dichtst benaderen en welke niet onverbindend zijn.
 3. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.